Понедельник, 14.06.2021, 06:19
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХАПКИДОГлавная

Регистрация

Вход
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта СТАТТЯ 4. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 4.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації.

 4.2. Основними завданнями Організації є:
 · вивчення міжнародного досвіду розвитку хапкидо;
 · координація спільної діяльності громадян – членів Організації;
 · організація спортивно-масової та учбово-тренувальної роботи по хапкідо;
 · сприяння підготовці та вдосконалення системи підготовки спортсменів, інструкторів, суддів високого рівня;
 · участь у розробці та уніфікації основних програмних вимог до спортсменів, інструкторів, суддів по хапкідо;
 · пропаганда цінностей фізичної культури, спорту та здорового образу життя;
 · соціальний захист прав та інтересів громадян – членів Організації;
 · співпраця з громадськими організаціями відповідного рівня (спортивними клубами, колективами фізичної культури та таке інше) у сфері розвідку хапкідо;
 · співпраця з організаціями по проведенню науково-дослідних робіт і запровадженню професійно-прикладних розробок у сфері хапкідо;
 · безкоштовне виконання науково-методичних і інформаційних послуг у сфері хапкідо;
 · внесення у встановленому порядку у державні органи пропозицій по організації та розвідку у Луганській області хапкідо, співпраця з державними органами та органами місцевого самоврядування, щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на розвиток фізичної культури, спорту та пропаганду здорового образу життя.

 4.3. Для забезпечення практичного виконання завдань, визначених цим Статутом, Організація у встановленому порядку:
 · організує та проводить змагання, як своїми силами, так і з залученням спеціалістів, що запрошуються з відповідних національних та міжнародних організацій;
 · приймає участь у проведенні кваліфікаційних екзаменів для спортсменів, інструкторів, суддів з видачею документів, що підтверджують відповідний рівень кваліфікації.
 · виконує права та обов’язки, що передбачені діючим законодавством та може бути позивачем чи відповідачем у суді, господарському, третейському суді;
 · здійснює у повному обсязі повноваження, що надані громадським організаціям діючим законодавством України;
 · виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;
 · вільно поширює інформацію про свою діяльність, у тому числі і у засобах масової інформації;
 · організує безкоштовне виготовлення офіціальної пам’ятної атрибутики з символікою Організації;
 · організує виготовлення підручників, рекомендацій та оздоровчих програм для осіб, що займаються розповсюдженням хапкідо та іншими видами єдиноборств;
 · сприяє виготовленню та збуту спортивного інвентарю, одягу, обладнанню та таке інше для занять і змагань з хапкідо;
 · сприяє та організує випуск та безкоштовний прокат відео – та печатної продукції по хапкідо;
 · сприяє спорудженню, обладнанню та експлуатації спортивних споруд;
 · створює інформаційні банки даних на основі комп’ютерної техніки з метою забезпечення контролю та координації інформаційних технологій у діяльність Організації і осередків;
 · сприяє створенню реабілітаційних центрів та кабінетів для членів Організації;
 · представляє спортсменів, інструкторів, тренерів, суддів з членів Організації для присвоєння почесних звань національними та міжнародними організаціями;
 · здійснює благочинництво;
 · у встановленому порядку створює місцеві осередки на території Луганської області;
 · представляє та захищає інтереси своїх членів у органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях;
 · бере участь у проведенні семінарів та конференцій, щодо підвищення професійної майстерності спортсменів, що займаються хапкідо та тренерсько-викладацьких кадрів;
 · проводить для членів Організації фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи;
 · надає науково-методичну та практичну допомогу членам Організації та зацікавленим особам на безкоштовній основі;
 · бере участь у спортивних змаганнях, · здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та подібними закладами всеукраїнського рівня, інших країн з метою обміну професійним досвідом та посиленню інтеграційних процесів;
 · вживає заходи, спрямовані на підвищення освітнього рівня та кваліфікації членів керівництва;
 · у відповідності з чинним законодавством здійснює видавничу діяльність шляхом створення засобів масової інформації.
 
СТАТТЯ 5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 
 5.1. Членство в Організації є індивідуальним та почесним і є фіксованим. Членами Організації можуть бути громадяни України, особи без громадянства, відповідно до діючого законодавства України, що досягли 14-річного віку та поділяють мету та завдання згідно з цим Статутом. 
 
 5.2. Прийом членів Організації здійснюється за заявою особи або його уповноваженої особи на основі рішення Правління Організації.
 
 5.3. Членство в Організації підтверджується сертифікатом встановленого зразка, затвердженого Правлінням Організації.
 
 5.4. За особливо значний внесок у розвиток та діяльність Організації, держави та суспільства в цілому, окремим членам Організації рішенням Правління Організації може бути надане почесне членство. Статус Почесних членів визначається Положенням про Почесного члена Організації, яке затверджується Правлінням Організації.
 
 5.5. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності Організації незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів господарської діяльності та інших ознак. 
 
5.6. Кожний член Організації має право у будь-який час вийти з Організації, попередивши про це Правління Організації не пізніше ніж за місяць до фактичної дати виходу з Організації. 
 
5.7. У випадку виходу члена з Організації йому не повертається майно та кошти, передані ним за час членства в Організації в якості вступних, членських, цільових та добровільних, внесків до Організації. 
 
 5.8. Член Організації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень, що він систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки за цим Статутом, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації, або в інших випадках, може бути виключений з Організації за рішенням Правління організації на умовах та у порядку, передбаченому цим Статутом.
 
 5.9. При вирішенні питання про виключення члена з Організації він участі у голосуванні не бере.
 
 СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
 6.1. Члени Організації мають право:
 · брати участь у діяльності Організації в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;
 · обирати та бути обраним до керівних та контрольних органів Організації;
 · брати участь в управлінні Організацією у порядку, передбаченому Статутом ;
 · брати участь в організованих Організацією заходів;
 · користуватися у встановленому порядку майном та отримувати допомогу від Організації;
 · вносити заяви і пропозиції на розгляд Зборів та інших керівних органів Організації, а також використовувати інші права, передбачені Статутом;
 · брати участь в реалізації програм Організації;
 · надавати будь-яку допомогу Організації;
 · публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах Організації;
 · вийти із складу Організації в порядку та на умовах, обумовлених цим Статутом.
 
 6.2. Члени Організації зобов'язані:
 · вносити посильний вклад в діяльність та розвиток Організації в порядку, передбаченому цим Статутом;
 · забезпечувати, у відповідності з умовами цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов'язків;
 · виконувати зобов'язання Організації в соціально-трудових відносинах;
 · утримуватися від дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;
 · брати участь у роботі статутних органів Організації;
 · сплачувати вступні та членські внески.
 
 СТАТТЯ 8. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 8.1. Керівництво діяльністю Організації в період між Зборами здійснює Правління, яке є постійно діючим центральним статутним органом, члени якого обираються Зборами строком на 3 роки.

 8.2. Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає Голова Організації і повідомляє про це членам Правління не пізніше як за 2 тижні до його засідання.

 8.3. Правління Організації:
 · обирає із свого складу Заступників Президента Організації;
 · координує та спрямовує діяльність виконавчих органів Організації;
 · розглядає і вносить від імені Організації пропозиції щодо проектів змін та доповнень до Статуту Організації;
 · приймає рішення про вступ до об'єднань організацій, інших неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій;
 · приймає рішення про створення підприємств, затверджує їх статути чи положення про них;
 · утворює робочі органи Організації і затверджує положення про них;
 · затверджує правила, процедури, положення про органи управління Організації та інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Організації;
 · розподіляє кошти, затверджує кошторис Організації, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;
 · приймає рішення про заснування друкованих органів Організації та про участь у створенні інших організацій, а також суб'єктів підприємницької діяльності;
 · затверджує структуру штатного апарату Організації;
 · приймає до Організації нових членів та виключає їх з Організації у випадку і в порядку, передбачених цим Статутом.

 8.4. Правління Організації проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його членів. Правління приймає рішення більшістю голосів. В разі, коли рішення не може бути прийняте із-за рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Правляння.

 8.5. Голова Правління виконує обов'язки головуючого на засіданнях Правління.

 8.6. Своїм рішенням Правління може делегувати Голові Правління окремі адміністративно-розпорядчі повноваження.

 8.7. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління Організації за його ініціативою або на вимогу не менше половини членів Правління.

 СТАТТЯ 9. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 9.1. Голова Правління (далі Голова) є вищою посадовою особою Організації, діє від її імені та представляє її інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова керується цим Статутом, рішеннями Зборів, Правління та чинним законодавством України.

 9.2. Голова обирається Зборами строком на 3 роки.

 9.3. Голова Організації підзвітний та підконтрольний Зборам та Правлінню Організації і несе перед ними персональну відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.

 9.4. Голова Організації:
 · представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Організації та в її інтересах;
 · організує роботу і головує на засіданнях Зборів та Правління Організації, несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;
 · вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
 · приймає рішення з усіх питань діяльності Організації, які не є виключною компетенцією Зборів, або не віднесені до повноважень Правління Організації;
 · забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Зборів і Правління;
 · здійснює оперативне керівництво роботою Організації;
 · підписує договори, угоди та інші документи від імені Організації, в тому числі міжнародні;
 · здійснює оперативне управління майном Організації, включаючи фінансові кошти, у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;
 · здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Правлінням;
 · вносить пропозиції Правлінню по затвердженню або звільненню своїх Заступників, визначає та затверджує їхні повноваження;
 · встановлює для працівників апарату Організації систему та розміри оплати праці, додаткові відпустки та інші пільги, передбачені чинним законодавством;
 · укладає трудовий Договір з працівниками апарату Організації;
 · координує роботу апарату Організації;
 · вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Організації, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Зборів чи Правління.
Форма входа
Календарь новостей
«  Июнь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright by ОО "ЛОФХ" © 2021 Создать бесплатный сайт с uCoz
Rated by MyTOP Рейтинг на portal.lg.ua каталог сайтов луганска